Name   E-mail
 
 
Mobile    
 
 
Messages
 
07-2285211
07-2288288
info@jamaltravels.com
jaltrvl@emirates.net.ae
P.O.Box: 9971
Oman Road, Al Nakheel
Ras Al Khaimah, UAE.
1
Tel : 04-2350008,
Fax : 04-2350009
E-mail: jamaldubai@jamaltravels.com
P.O.Box: 64768
Al Digaya Street,
Queen's Hotel Bldg Sabkha Road, Deira, Dubai,UAE
2
Tel: 07-2076200,
Fax: 07-2076201
E-mail: info@jamaltravels.com
P.O.Box: 9971,
RAK Free Trade Zone
Ras Al Khaimah, UAE.
3
Tel : 02-6509222
E-mail: jamlaub@jamaltravels.com
P.O.Box : 39385
Opp Zadco
Khalifa Street
Abu Dhabi, UAE
4
Tel: 09-2443000
Fax: 09-2444747
E-mail: jamaldibba@jamaltravels.com
P.O Box : 11988
Opp. Dibba Municipality
Dibba, Fujairah
5
Tel: 07-2334481
Fax: 07-2334487
E-mail: info@jamaltravels.com
P.O Box : 9971
Shk. Faisal Bin Salem Rd,
R.A.K- UAE.
6
Tel : 02-5552620
Fax: 02-5552619
E-mail: sales@jamaltravels.com
P.O.Box : 39385,
Musaffah Shabiya ME-10,
Abudhabi- U.A.E.
Jamal Travel Agency L.L.C
P.O.Box: 9971 Oman Road, Al Nakheel
Ras Al Khaimah, UAE.
Phone:
07-2285211
Fax
07-2288288
Email
info@jamaltravels.com
Copyright @ © 2016–2021Jamal Travel Agency